European public health week 2019

 

European public health week 2019

Celebrating healthy populations

An initiative by the European Public Health Association (EUPHA)

 

The European public health week aims to create awareness about public health and demonstrate opportunities for healthy populations. Each day of the week focuses on a theme that relates to healthy populations. To celebrate healthy populations, the whole population has to be healthy, leaving no-one behind.  

Many professionals work hard for a healthy population. The European public health week aims to bring together professionals and organisations that invest in healthy populations in Europe. Together with these partners, public health is celebrated.

Dates: 13 – 17 May 2019

Location: The European Public Health week is primarily an online campaign. There will also be a physical meeting kicking off the week, i.e. a press conference in Brussels. Throughout the week partners and EUPHA members can organise national and local events e.g. seminars, lectures, films.

Themes of the European Public Health Week 2019

Date

Monday 13 May

Tuesday 14 May

Wednesday 15 May

Thursday 16 May

Friday 17 May

Theme

Becoming, being and remaining physically active

Healthy environments

Care 4 care

Sustainable and healthy diets

Youth mental health

Sub-themes

Activity friendly environments; work and health; rehabilitation; sickness absence; social security benefits

Urban health; air pollution; green zones; blue zones; road infrastructure and road safety; healthy communities and neighbourhoods

Prevention in healthcare; (self-)management of chronic diseases; primary healthcare; health services research; health workforce research; access to healthcare; health insurance; healthcare reform

Healthy diets; sustainable agriculture; food production; food system transformation; food safety laws; fat tax and sugar tax

 

Mental health public services; healthy sleep patterns; online and offline balance; social relationships; supportive peers

Motto of the day

“I like to move it, move it.”

“You are where you live.”

“Healthcare systems for healthy populations.”

“A healthy diet within planetary boundaries.”

#FOMO

Potential partners

Employers, unions, occupational therapists,

physical therapists

 

City administrations, health cities network, urban planners, municipalities, local governments,

Informal caregivers, hospitals, healthcare managers, primary care, elderly care homes etc. à all health CARE

Consumers and stakeholders in the food chain

Young people, mental health awareness groups, schools, GPs, employers


Co-organisers

We are inviting DG Sante and WHO EURO to commit to this pilot week.

Partners

In general: EUPHA members, professional organisations, (wide) city administrations, Ministries of Health and other ministries (whole government), NGOs, WHO, European Commission, Public Health institutes, universities, media, patient organisations, and an open invitation to others.

 

ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – 13-17 МАЙ 2019 г.

Съдържание на дейностите по дни от седмицата

ДЕН

ПОНЕДЕЛНИК

13 МАЙ

ВТОРНИК

14 МАЙ

СРЯДА

15 МАЙ

ЧЕТВЪРТЪК

16 МАЙ

ПЕТЪК

17 МАЙ

ТЕМА

Да си и да останеш физически активен

Здравословна околна среда

За здравната помощ

Устойчиво и здравословно хранене

Психично здраве на подрастващите

ПОДТЕМИ

Околна среда благоприятстваща активността; работата и здравето; рехабилитацията; отсъствията поради заболяване; ползи от социалната защита (сигурност)

Здраве в градовете; замърсяване на въздуха; зелени зони; сини зони; пътна инфраструктура и пътна безопасност; здрави общности и околности

Превенция в здравната помощ; самосправяне и мениджмънт на хроничните заболявания; първична здравна помощ; изследователска дейност в областта на здравните услуги; проучвания на работната сила в здравеопазването; достъп до здравна помощ; здравно осигуряване; реформа в здравеопазването

Здравословно хранене; устойчиво развитие на селското стопанство; производство на храни; система за преработване на храните; закони за безопасност на храните;  данъчно облагане на храни с мазнини и захар

 

Обществени услуги в областта на психичното здраве; модели на здравословен сън; онлайн и офлайн баланс; социални взаимоотношения; подкрепа от равнопоставени лица

МОТО НА ДЕНЯ

“Обичам да се движа“

“Вие сте там, където живеете”

“Здравни системи за здрави популации”

“Здравословно хранене без планетарни граници”

#FOMO

ПОТЕНЦИАЛНИ ПАРТНЬОРИ

Работодатели, професионални съюзи, трудотерапевти, физиотерапевти

 

Градски администрации, здравни мрежи  в градовете, органи на планирането е градовете, кметства, местно управление

Неформални лица предоставящи обгрижване, болници, здравни мениджъри, първична здравна помощ, домове за грижи за възрастни лица и др. à цялата здравна помощ

Потребители и стейкхолдери във веригата за храни

Млади хора, групи за психично здраве, училища, общопрактикуващи лекари, работодатели