Мисия, приоритети и цели

Мисия

 • Промоция на общественото здраве и принос към постигане на равенство в здравето;
 • Подобряване на сътрудничеството между академичната и научната социално-медицинска общност, населението и здравните политици по отношение на общественото здраве;
 • Създаване и функциониране на независима мрежа от експерти в областта на общественото здраве за свободна обмяна на мнения, познания, ноу-хау, опит и практическа дейност за реализиране на съвместни проекти на регионално и национално ниво, както и включване в международни и европейски проекти в широката област на общественото здраве.

Основни приоритети

 • Подобряване на ефективността на общественоздравната политика и практика
  • Да насърчава и съдейства в реализацията на процесите за подобряване на общественото здраве, здравеопазване и качеството на живот на населението;
 • Изграждане на основани на доказателства познания за ново обществено здравеопазване
  • Да насочва усилията си към мултидисциплинарна изследователска дейност и развитие на научната база за развитието на процесите в областта на общественото здраве;
 • Изграждане на образователен капацитет в областта на общественото здраве
  • Да насърчава развитието на университетското и следдипломно обучение за изграждане на нови по-добре подготвени генерации специалисти за дейности в областта на общественото здраве и мениджъри с нови виждания и възможности за ефективен здравен мениджмънт.

Цели

 • Изграждане на връзки и партньорства със всички звена и институции, работещи за подобряване на общественото здраве (учени, здравни професионалисти, ръководни органи, НЗОК и нейните поделение, здравни заведения, потребители/пациенти, неправителствени организации и международни организации);
 • Изграждане на мрежа от регионални координатори, представляващи университетските факултети и катедри по обществено здраве, общностите и неправителствените организации за разгръщане на обществен диалог и ясно определяне на отговорностите;
 • Предоставяне на ефективни механизми и работна рамка за обмяна на информация и идеи, споделяне на умения и опит и координиране на проекти за промоция на общественото здраве;
 • Осигуряване на стабилност и сигурност във взаимозависимите и интердисциплинарни дейности на различните институции за по-добро идентифициране на приоритетните изследователски области, по-ефективни стратегии за постигане на решенията в областта на общественото здраве и намаляване на дублирането на усилията;
 • Разработване на научни доклади за състоянието на общественото здраве и развитието на здравните реформи с цел разширяване на знанията сред обществеността и разбиране на водещите здравни проблеми;
 • Насърчаване на промени в общественоздравната политика и практика на правителствените и неправителствени организации, които оказват влияние върху околната среда и други детерминанти на здравето на населението;
 • Хармонизиране на провежданите от различните университети бакалавърски и магистърски програми по обществено здраве и здравен мениджмънт;
 • Осигуряване на национален форум за взаимна подкрепа и професионален напредък на членовете на асоциацията;
 • Насърчаване на мултидисциплинарни действия в другите сектори на обществото, които имат решаваща роля в промоцията на общественото здраве (околна среда, образования, водоснабдяване и хигиена на населените места, жилищни условия и др.).