Контакти

Българска асоциация по обществно здраве (БАОЗ)

Доц. д-р Гена Грънчарова, д.м.
Факултет по обществено здраве, МУ-Плевен

адрес: ул. Климент Охридски №1
Плевен 5800, България
тел: +359 64 884 224; +359 888 665 778
електронна поща: gena_grancharova@hotmail.com

Bulgarian Public Health Association

Assoc. Prof Gena Grancharova, MD, PhD
1, Kliment Ochridski Str
5800 Pleven, Bulgaria